วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปแนวคิดพหุวัฒนธรรม สิทธิชนกลุ่มน้อย และความสมานฉันท์


สรุปแนวคิดหลักๆจากบทความมีดังนี้ครับ เพื่อช่วยให้เพื่อนๆอ่านง่ายยิ่งขึ้น
1. แนวคิดเสรีนิยมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยมีความผิดพลาดเพราะเน้นเรื่องสิทธิของปัจเจกชนทั่วไปในสังคม ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของชน กลุ่มน้อยซึ่งมีปัญหาที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคมได้
2 คิมลิคคา เสนอ ว่าต้องใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม มาเป็นแนวทางในการแก้ไข  โดย เขาจเริ่มมจากกการจำแนกชนกลุ่มน้อยออกเป็นสองกลุ่ม
          1)  ชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ  เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นมานาน  เช่น  อินเดียแดงในสหรัฐอเมริกา
          2)  ชนกลุ่มน้อยเชิงชาติพันธุ็   เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาอยู่ในแผ่นดินนั้นภายหลัง  เช่น  คนจีน คนฝรั่งเศส ในแคนาดา
3 สิทธิของชนกลุ่มน้อยมี 3  ประเภทหลัก
       1)  สิทธิในการปกครองตนเอง  ในรูปแบบเขตปกครองตนเองพิเศษ  สิทธินี้ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยแห่งชาติเท่านั้น
       2)  สิทธิในการรักษาความหลากหลายวัฒนธรรม  ให้ทั้งสองกลุ่ม  สิทธินี้นำไปสู่การที่รัฐบาลต้องสนับสนุนการใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย สนับสนุนงบประมาณในการรักษาวัฒนธรมและอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อย  และการจัดกิจกรรมของชนกลุ่มน้อย
      3  สิทธิในการเป็นตัวแทนในสถาบันทางการเมืองระดับชาติ เพื่อเป็นปากเสียงแทนชนกลุ่มน้อยในการป้องกันไม่ให้ชนส่วนใหญ่ออกกฎหมายรังแกหรือจำกัดสิทธิต่างๆ   และยังเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้นำในชนกลุ่มน้อยออกกฎระเบียบที่จำกัดเสรีภาพของสมาชิกกลุ่ม  สิทธิประการที่สาม ให้ทั้งสองกลุ่ม 


เมื่อชนกลุ่มน้อยได้สิทธิเหล่านี้พวกเขาก็มีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง และมีอำนาจในการจัดการตนเองได้ระดับหนึ่ง  ไม่ถูกทำให้ด้อยศักดิ์ศรีลงจากคนส่วนใหญ่  จึงนำไปสู้่การทำให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น