วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559บทวิจารณ์หนังสือ ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 


              ความเป็นมาของทฤษฎีฐานราก ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อุบัติขึ้นจากนักสังคมวิทยาสองคนคือ Barney G. Glaser และ Anselm L. Strauss ช่วงกลางทศวรรษ 1960s ทั้งสองไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสภาวะกำลังตาย และการตาย ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล พวกเขาได้พัฒนายุทธศาสตร์เชิงระเบียบวิธีอย่างเป็นระบบในการ วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทำให้นักสังคมศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ได้จำนวนมาก 

------------------------------
   รายละเอียดในรูปแบบ  PDF  อ่านได้ตาม Link ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น